16.07.2018 Zmiany do Ustawy o CIT i Ustawy o PIT

Zobacz, co obejmują proponowane zmiany.

16 lipca 2018 r. przekazano do konsultacji publicznych projekt zmian do Ustawy o CIT i Ustawy o PIT. Zmiany mają na celu kompleksowe uregulowanie cen transferowych, m.in. poprzez dodanie osobnych rozdziałów poświęconych cenom transferowym, zdefiniowanie kluczowych pojęć i uregulowanie zasady ceny rynkowej.

Istotną zmianą jest modyfikacja zasad ustalania progów transakcyjnych. Dla określonych typów transakcji zaproponowano progi wartościowe wyrażone w PLN (a nie jak dotychczas w EUR). Wartość transakcji stanowić mają kwoty netto (bez podatku VAT). Jednocześnie, progi transakcyjne mają ulec podwyższeniu.

Proponowane zmiany obejmują między innymi:

  • wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji,,=
  • uproszczone rozwiązania w przypadku usług o niskiej wartości dodanej i pożyczek,
  • rezygnację z raportowania CIT/TP i PIT/TP na rzecz uproszczonego elektronicznego raportowania cen transferowych TP-R
  • podwyższenie z 5% do 10% podatkowej EBITDA – limitu kosztów, od którego liczona jest nadwyżka kosztów zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów (art. 15e Ustawy o CIT). Oznacza to zwiększenie kwoty kosztów jakie będzie można rozpoznać z tytułu poniesienia tego rodzaju wydatków,
  • obniżenie z 30% do 20% podatkowej EBITDA – limitu kosztów, od którego liczona jest nadwyżka kosztów finansowania dłużnego podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów (art. 15c Ustawy o CIT). Oznacza to obniżenie wartości odsetek, jakie będzie można rozpoznać jako koszty podatkowe,
  • skreślenie art. 15ca, przewidującego możliwość określenia podatnikowi dochodu, w przypadkach gdy koszty finansowania dłużnego przekroczyłyby wartość finansowania, jaką podatnik mógłby uzyskać na rynku. Wobec wprowadzenia przepisów umożliwiających organom badanie zdolności kredytowej i dokonywanie recharakteryzacji i nierozpoznania transakcji (w tym transakcji finansowych), dalsze utrzymywanie tożsamych co do celu regulacji art. 15ca Ustawy o CIT uznano za zbędne.

Zmiany będą miały istotne konsekwencje dla podatników (potencjalnie np. w odniesieniu do transakcji finansowych zawieranych z wieloma podmiotami powiązanymi). Nowe przepisy mają obowiązywać od 2019 r. Przewidziano jednak możliwość zastosowania nowych regulacji już do dochodów uzyskanych w 2018 r.

Szczegóły projektu - zachęcamy do lektury!

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności