22.09.2020 Zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowej

Z opublikowanego 15 września 2020r. projektu zmian do ustawy o CIT wynika, że od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe utracą status spółek transparentnych podatkowo i staną się podatnikami CIT. Projekt wprowadza więc podwójne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółek komandytowych.

Enodo

Spółka komandytowa odprowadzi więc podatek dochodowy od osób prawnych, a następnie - podobnie jak ma miejsce w przypadku spółek kapitałowych - opodatkowaniu podlegał będzie wypłacany wspólnikom zysk. Jednak zarówno w odniesieniu do komplementariusza, jak i komandytariusza, projekt przewiduje pewne mechanizmy obniżające wysokość efektywnego opodatkowania takich zysków.

Opodatkowanie spółki komandytowej

Spółki komandytowe będą płaciły podatek CIT od uzyskanych dochodów na identycznych zasadach jak inni podatnicy CIT, czyli co do zasady według stawki 19%. Jeśli jednak przychody spółki ani z bieżącego, ani z poprzedniego roku podatkowego nie przekroczą progu 2 mln euro, spółka będzie miała prawo do zastosowania stawki 9%. Warto zauważyć, że projekt przewiduje podniesienie obecnego limitu ograniczającego możliwość zastosowania stawki 9% z 1,2 do 2 mln euro. Należy przy tym podkreślić, że przekroczenie limitu choćby o złotówkę spowoduje automatyczne zastosowanie podstawowej stawki podatkowej do całości dochodów, również poniżej limitu.

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej

Projekt przewiduje różne zasady opodatkowania dla komplementariusza i dla komandytariusza.

a. Opodatkowanie zysku wypłaconego komandytariuszowi

Zysk wypłacany komandytariuszowi będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%.

Nowelizacja przewiduje zwolnienie z opodatkowania części przychodów komandytariusza, uzyskanych z udziału w spółce komandytowej. Zwolnieniu podlegałoby 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z tego tytułu, nie więcej jednak niż 60.000 zł rocznie. W tym przypadku zastosowano inny mechanizm, niż w przypadku stawki CIT. Przekroczenie kwoty przychodów oznacza bowiem konieczność opodatkowania tylko nadwyżki ponad kwotę zwolnioną.  Zwolnienie do limitu 60.000 zł znajdzie zastosowanie do przychodu uzyskanego z każdej spółki komandytowej, której wspólnikiem jest komandytariusz.

Jeśli jednak komandytariusz będzie wspólnikiem posiadającym więcej niż 5% udziałów lub członkiem zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem w tej spółce, nie będzie miał prawa do zwolnienia. Nie skorzysta z niego również członek zarządu spółki kapitałowej będącej udziałowcem komplementariusza. Zwolnienie nie będzie przysługiwało także komandytariuszom powiązanym, np. rodzinnie, z członkami zarządu lub wspólnikami, a nawet pośrednio, spółek kapitałowych będących komplementariuszami.

Oznacza to, że w przypadku najczęściej stosowanej w Polsce struktury - spółki komandytowej, w której komandytariuszami są udziałowcy komplementariusza będącego spółką kapitałową, zwolnienie w ogóle nie będzie przysługiwało.

b. Opodatkowanie zysku wypłaconego komplementariuszowi

Zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%.

Projekt przewiduje jednak, że komplementariusz będzie mógł pomniejszyć „swój” podatek do zapłaty o taką część podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, w jakiej komplementariusz uczestniczy w zysku tej spółki. W przypadku spółki komandytowej opodatkowanej stawką obniżoną do 9%, w momencie wypłaty zysku komplementariusz będzie musiał dopłacić efektywnie 10% (poziom opodatkowania wyrówna do poziomu 19%). W praktyce zyski komplementariusza nadal więc będą podlegały jednokrotnemu opodatkowaniu, a efektywna stawka opodatkowania wyniesie maksymalnie 19%.

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo