11.01.2019 Zwiększenie sankcji za nieprawidłowości w podatkach

W czwartek, 10 stycznia został opublikowany projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego. Autorzy projektu deklarują, że naczelną funkcją nowelizacji jest egzekucja należności publicznoprawnych, jednakże szereg proponowanych zmian w praktyce powoduje zaostrzenie sankcji, które mogą zostać nałożone na podatników.

Enodo

W projekcie przewidziano możliwość orzekania wyższych grzywien za przestępstwa skarbowe, podniesiono limity kar łącznych, obniżono progi małej, dużej i wielkiej wartości uszczuplenia oraz  przedłużono okresy przedawnienia karalności. Oznacza to w praktyce, że po nowelizacji za te same czyny możliwe będzie orzekanie surowszych kar za popełnione czyny zabronione, a ściganie sprawców i prowadzenie wobec nich postępowań będzie mogło trwać dłużej.

Zwiększeniu ma ulec również limit grzywny, która może zostać nałożona na drodze mandatu karnego – za wykroczenie mandat będzie mógł wynieść aż pięciokrotność wynagrodzenia minimalnego. Obecnie mandatem można nałożyć grzywnę tylko do jego podwójnej wysokości. W praktyce istotna jest również możliwość orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej aż do 10 lat. Obecnie zakaz ten może zostać nałożony jedynie na okres pięcioletni.

Planowane zmiany to kolejny krok zaostrzający sankcje grożące podatnikom – 1 stycznia weszły w życie przepisy dotyczące dodatkowych zobowiązań podatkowych, przyjęto projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (który ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę, która w praktyce nie znalazła szerszego zastosowania) a w ustawie o VAT planowane jest wprowadzenie kar finansowych za błędy w rejestrach. Podatnicy mogą już teraz podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia się przed ewentualnymi sankcjami – możliwe jest np. weryfikacja prawidłowości dotychczasowych rozliczeń podatkowych czy opracowania procedur podatkowych mających na celu wykazanie, że podatnik (czy członkowie zarządu podatnika) zachowali należytą staranność w przygotowywaniu rozliczeń podatkowych.

Karol Trybulec, radca prawny

Pozostałe aktualności