Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Dr hab. Hanna
Filipczyk

Of Counsel 

Hanna jest prawnikiem i filozofem. W działalności zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i skarbowej, postępowania przed sądami administracyjnymi (litigation).

Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej (szczególnie na etapie sądowym), jako doradca podatkowy (w latach 2004-2020). Jednocześnie Hanna była zaangażowana w działalność społeczną i naukową. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (International Fiscal Association, Polish Branch). Publikacje Hanny zostały powołane w ponad 400 orzeczeniach sądów administracyjnych.

Decyzją Premiera RP od listopada 2014 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. W ramach pracy w Komisji Hanna odpowiada zwłaszcza za opracowanie przepisów dotyczących prawa do informacji i wsparcia oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań, a także nowych niewładczych form działania organów podatkowych (umowa podatkowa, mediacja, procedura konsultacyjna, umowa o współdziałanie).

Zainteresowania naukowe Hanny dotyczą w szczególności procedury podatkowej, ogólnej teorii zobowiązań podatkowych, moralności i dyscypliny podatkowej, teorii argumentacji i interpretacji prawniczej. W swoich poszukiwaniach badawczych dociekania dogmatyczno-prawne łączy z refleksją z zakresu teorii prawa i filozofii ogólnej.

Hanna jest żoną Tomka i mamą małej Jadranki. Jest kinomanką i italofilką. Lubi dobrą lekturę (literaturę piękną i faktu) oraz dobrą kuchnię.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Absolwentka prawa i filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji oraz Innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy „Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego".

Wykładowca na kierunku: doradztwo podatkowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracownik Ośrodka Studiów Fiskalnych tego Uniwersytetu.

Doświadczenie zdobywała w firmach doradczych tzw. Wielkiej Czwórki (Arthur Andersen, Ernst & Young w latach 2001-2005) i Accreo Taxand (gdzie pracowała w latach 2006-2011).

Reprezentowała Klientów w sporach dotyczących m.in.:

  • akcyzy nałożonej na producentów energii elektrycznej niezgodnie z dyrektywą energetyczną;
  • podatku od nieruchomości;
  • dyskryminacyjnego traktowania funduszy inwestycyjnych będących rezydentami państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych;
  • kosztów uzyskania przychodów z tytułu realizacji instrumentów pochodnych zabezpieczających;
  • konsekwencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych operacji dokonywanych z wykorzystaniem spółek osobowych.

Wspierała również Klientów w sporach dotyczących środków pomocowych UE – na etapie ich przyznawania i rozliczania. Współreferowała propozycje zmian legislacyjnych w dziedzinie podatków przed Nadzwyczajną Komisją Sejmową „Przyjazne Państwo", a także koordynowała prace nad sporządzeniem projektów nowelizacji (na zlecenie Komisji). W okresie od kwietnia do września 2013 r., od maja do sierpnia 2014 r. i od czerwca do sierpnia 2015 r. prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Hanna włada językiem angielskim, francuskim i włoskim.

Publikacje

Autorka monografii „Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – prawo i praktyka" (Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2011), "Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego" (Wolters Kluwer, Warszawa 2013), komentarza do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Wolters Kluwer, Warszawa 2015), a także monografii „Tax avoidance and rationality of law” (Wolters Kluwer, 2017); współautorka kilku innych książek i komentarzy.

Autorka kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej w prasie fachowej (Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Jurysdykcja Podatkowa, Monitor Podatkowy, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki, Glosa, Toruński Rocznik Podatkowy, Biuletyn KIDP Doradca Podatkowy, European Taxation) i codziennej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna), a także w periodykach filozoficznych (Kwartalnik Filozoficzny, Przegląd Filozoficzny). Członek zespołu redakcyjnego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego oraz recenzent Przeglądu Podatkowego i Studia Iuridica Toruniensia. Prelegentka na wielu konferencjach i seminariach w Polsce i za granicą.