28.05.2019 Art. 15e ustawy CIT - dlaczego, po co, jak?

W zależności od perspektywy cel wprowadzenia art. 15e CIT wydaje się różny. Projektujący regulacje podkreślali, że ich celem jest przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej, której wygodnym narzędziem są właśnie aktywa i usługi niematerialne. Podatnikom natomiast ich cel jawi się jako ewidentnie fiskalny. Skutkiem regulacji jest podniesienie efektywnej stawki podatku, dokonane w sposób nierzucający się w oczy, to znaczy przy zachowaniu dotychczasowej stawki nominalnej.

Enodo

Organy podatkowe od zawsze interesowały się usługami niematerialnymi oraz podejmowały liczne próby ich kwestionowania jako niemających związku z przychodami lub nieprawidłowo udokumentowanych. Nowe przepisy pomijają te przesłanki, stosując pryncypialne założenie, że po przekroczeniu pewnego limitu koszty związane z tymi usługami nie mogą być odliczane.

Jakich kosztów dotyczą przepisy

Przepis art. 15e CIT ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wybranych wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Ograniczeniu podlegają koszty usług doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń. Co istotne, ograniczeniu podlegają także usługi o podobnym charakterze.

Oprócz kosztów usług ograniczeniu podlegają opłaty za korzystanie z wartości niematerialnych (m.in. licencji, know-how, autorskich praw majątkowych), koszty przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika oraz, podobnie jak w przypadku usług, koszty świadczeń o podobnym charakterze.

Problemy ze stosowaniem nowych przepisów

Problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów koncentrują się wokół kilku zagadnień. Kłopotliwa okazuje się w pierwszej kolejności sama konstrukcja przepisów, w oparciu o otwarty katalog usług podlegających limitowaniu. Ustalenie, czy charakter nabywanej usługi jest podobny do tych wskazanych wprost w przepisie, nie zawsze jest oczywiste.

Zastosowana technika legislacyjna, tj. wskazanie przykładowego katalogu kosztów wraz ze wskazaniem, że ograniczeniu podlegają również wydatki o podobnym charakterze, przypomina konstrukcję przepisów o podatku u źródła. Dość wspomnieć, że te ostatnie, mimo że funkcjonują w niezmienionym kształcie od dawna, wciąż są przedmiotem licznych interpretacji oraz orzeczeń zmierzających do ustalenia, czy charakter danej usługi rzeczywiście jest podobny do tych wskazanych wprost w ustawie. Podobną tendencję można już zaobserwować w odniesieniu do przepisów art. 15e CIT.

Kolejnym wyzwaniem okazuje się stosowanie niektórych wyłączeń przewidzianych w przepisie. Przykładem może być wyłączenie dotyczące kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usług. Sposób rozumienia „bezpośredniości” związku z towarem lub usługą często pojawia się we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej. Ustawa CIT posługuje się już pojęciem bezpośredniego związku w odniesieniu do relacji kosztów i przychodów (por. art. 15 ust. 4-4d CIT). Publikowane dotychczas interpretacje indywidualne sugerują, że organy podatkowe rozumieją „bezpośredniość” w tym przypadku inaczej – dużo węziej. Zdaniem fiskusa bezpośredni związek w rozumieniu art. 15e CIT występuje wówczas, gdy wartość nabywanych świadczeń jest uwzględniona – inkorporowana – w cenę sprzedawanego towaru lub usługi. Na szczęście sądy administracyjne nie do końca podzielają to spojrzenie.

Ostatni istotny obszar to mechanizm kalkulacji limitu, w oparciu o wskaźnik tzw. „podatkowej EBITDA”. To zagadnienie, szczególnie na początku obowiązywania przepisów, budziło pewne kontrowersje, choć obecnie wydaje się być względnie rozstrzygnięte.

O wszystkich tych tematach będziemy mówili w szczegółach podczas szkolenia 18 czerwca 2019 r. w Enodo. Serdecznie zapraszam do udziału. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: office@enodo.pl

 

Piotr Majewski, doradca podatkowy, menedżer

Pozostałe aktualności

18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo