30.09.2020 Interpretacja ogólna MF: kiedy 50% KUP do honorarium autorskiego?

W interpretacji ogólnej z września br.[1] Minister Finansów wypowiedział się w kwestii stosowania do honorarium autorskiego podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (KUP). Wskazano i  doprecyzowano warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie – także przez płatnika podatku dochodowego (np. pracodawcę) - 50% KUP w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich.

Enodo

Zdaniem resortu finansów podstawą do zastosowania podwyższonych KUP jest wyłącznie wynagrodzenie za przekazanie praw autorskich do utworu (korzystającego z ochrony prawa autorskiego), który może powstać w rezultacie twórczej działalności wykonywanej w ramach umowy o pracę, zlecenia lub dzieła.  

Z interpretacji wynika, że możliwość skorzystania z podwyższonych KUP w przypadku, gdy działalność twórcza wykonywana jest przez pracownika, zależy od tego czy:

  • w ramach stosunku pracy powstał utwór będący przedmiotem prawa autorskiego (wskazano przy tym, że utwór np. kod programu nie musi być ukończony) oraz nastąpiło przeniesienie prawa do tego utworu na pracodawcę;
  • strony dysponują obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika takiego utworu (dowodem takim może być oświadczenie potwierdzające, że twórcza praca została wykonana oraz jaki utwór powstał);
  • honorarium autora za stworzenie utworu zostało wyraźnie wyodrębnione od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy.

MF podkreśla, że podwyższone KUP mogą być stosowane wyłącznie do honorarium autorskiego, a nie do całego wynagrodzenia ze stosunku pracy. Z interpretacji wynika jednak również, że pracodawca przy wypłacie honorarium autorskiego może zastosować podwyższone KUP, gdy wypłata następuje przed powstaniem utworu (takie rozliczenie powinno być jednak przewidziane w umowie lub regulacjach wewnętrznych firmy). Podwyższone KUP można także uwzględniać przy wypłacie wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik (lub zleceniobiorca) przebywał na urlopie czy pozostawał na zwolnieniu lekarskim.

Co najważniejsze, doprecyzowano także sposób dokumentowania wysokości honorarium należnego pracownikowi. MF wskazał, że  umowa między pracodawcą i twórcą może wprost wskazywać kwotę honorarium za dany utwór lub przewidywać zasadę procentowego określania honorarium w stosunku do ogólnej kwoty wynagrodzenia (koniecznie w powiązaniu z konkretnym utworem).

Zgodnie z interpretacją, wysokość honorarium może także być określane na podstawie ewidencji czasu pracy. W tym wypadku jednak konieczne jest aby:

  • twórca rejestrował czas pracy poświęcany na tworzenie konkretnych utworów;
  • pracodawca zatwierdzał/akceptował taką ewidencję;
  • wszystkie utwory (nie tylko przykładowe) tworzone przez twórcę, o których mowa w ewidencji były również rejestrowane lub utrwalane.

[1] Interpretacja ogólna przepisów prawa podatkowego DD3.8201.1.2018 (Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r., poz. 107).

Izabela Ścierska-Kulma

Szczepan Ekstowicz

Pozostałe aktualności

18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo