09.10.2020 MF: Finansowane przez pracodawcę koszty paliwa mieszczą się w kwocie ryczałtu

Z interpretacji ogólnej Ministra Finansów we wrześniu br.[1] wynika, że sfinansowane przez pracodawcę koszty eksploatacyjne, w tym również paliwo, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych, można ująć w zryczałtowanym przychodzie pracownika.

Enodo

Minister Finansów wyjaśnił, w jakim zakresie powinien być stosowany, art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, który określa wartości nieodpłatnego świadczenia pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

W interpretacji ogólnej wskazano, że w ramach zryczałtowanego przychodu mieszczą się również ponoszone przez pracodawcę koszty, takie jak:

  • ubezpieczenie,
  • wymiana opon,
  • bieżące naprawy,
  • okresowe przeglądy, których poniesienie jest konieczne do tego, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Natomiast wydatki na opłaty parkingowe czy przejazdy autostradą nie mogą być, zdaniem MF,  objęte kwotą ryczałtu. 

Jak określa się wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych?

Interpretowany przez MF przepis obowiązuje od 2015 r. i w znacznym stopniu upraszcza sposób określania tego nieodpłatnego świadczenia, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej formy określenia jego wartości. Teraz wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3

MF wskazał, że interpretacja tego przepisu, z której wynikałaby konieczność odrębnego ustalania wartości paliwa finansowanego przez pracodawcę w celu jego opodatkowania, przeczyłaby intencji ustawodawcy dotyczącej uproszczenia rozliczenia z tego tytułu i niweczyłaby sens zryczałtowanej formy określania przychodu.

W wydawanych przez Dyrektora KIS interpretacjach indywidualnych z poprzednich lat prezentowane było jednak odmienne stanowisko. Natomiast linia orzecznicza sądów administracyjnych kształtowała się w kierunku korzystnym dla podatników, zgodnie z którym finansowane przez pracodawcę koszty paliwa zawierają się w kwocie ryczałtu. Wydanie interpretacji ogólnej ostatecznie rozwieje wątpliwości w  tej kwestii. 

[1] Interpretacja ogólna przepisów prawa podatkowego z dnia 11 września nr DD3.8201.1.2020 (Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r., poz. 108).

Izabela Ścierska-Kulma, doradca podatkowy, Senior Manager w ENODO Advisors. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest autorką artykułów i publikacji, a także prelegentką na szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej.

Szczepan Ekstowicz, Analyst w ENODO Advisors.

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo