11.02.2021 Najważniejsze zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia br. niemal wszyscy przedsiębiorcy, w tym wykonujący wolne zawody, mogą skorzystać z uproszczonego opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zmniejszeniu ulegała także wysokość niektórych stawek ryczałtu. Komu zatem opłaca się przejść na tę formę opodatkowania od 2021 r.?

Enodo

Dla części podatników ryczałt może okazać się obecnie opłacalną alternatywą w stosunku do podatku dochodowego (podatek liniowy oraz skala podatkowa). Dotyczy to podmiotów, które nie generują wysokich kosztów działalności - podstawą opodatkowania w ryczałcie jest bowiem przychód (bez uwzględniania kosztów), a nie dochód.

Znowelizowane przepisy przewidują osiem stawek ryczałtu, w tym:

 • 17% dla podatników wykonujących wolne zawody – rozszerzony katalog wolnych zawodów obejmuje obecnie: lekarzy, dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.
 • 15% dla podatników świadczących usługi m.in.: doradztwa finansowego, doradztwa związanego z zarządzaniem strategicznym/zarządzaniem finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, reklamowe, marketingowe, badania rynku, związane z zatrudnieniem (wyszukiwania pracowników), doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, przetwarzania danych (hosting, udostępniania oprogramowania użytkowego), prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego architektoniczne i inżynierskie.
 • 8,5% dla podatników prowadzących wszelką pozostałą działalność usługową niewymienioną wprost w przepisach – wyłączenie z ryczałtu obejmuje obecnie wyłącznie: przedsiębiorców prowadzących apteki, handlujących wartościami dewizowymi, częściami/akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz wytwarzających wyroby akcyzowe.
 • 8,5% i 12,5% (dla nadwyżki ponad 100 tys. zł) dla przychodów z najmu nieruchomości - co istotne z ryczałtu mogą korzystać obecnie również podatnicy wynajmujący nieruchomości w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście zmienionych przepisów o ryczałcie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Limit przychodów, który uprawnia do ryczałtu został podwyższony do 2 mln euro.
 • Z ryczałtu mogą skorzystać podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także działalność w formie spółki jawnej lub spółki cywilnej.
 • Podatnik prowadzący kilka rodzajów działalności (samodzielnie i jako wspólnik spółki osobowej) może płacić od jednej z nich PIT, a od drugiej ryczałt.

Termin na wybór opodatkowania ryczałtem upływa 20 lutego 2020 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że poza kalkulacją opłacalności opodatkowania w formie ryczałtu, podatnik rozważający zmianę formy opodatkowania powinien dokonać dokładnej analizy charakteru świadczonych usług.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego związanego z przejściem na stosowanie określonej stawki ryczałtu, podatnik może podjąć następujące działania:

 • Uzyskanie interpretacji podatkowej potwierdzającej możliwość stosowania określonej stawki ryczałtu do usługi o danym kodzie PKWiU;
 • W przypadku wątpliwości co do prawidłowej klasyfikacji statystycznej PKWiU usługi – wystąpienie z wnioskiem o wskazanie prawidłowego kodu do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego;
 • Odpowiednie ukształtowanie treści umowy o świadczenie usług, tak aby zmniejszyć ryzyko reklasyfikacji tej umowy na umowę o pracę/umowę zlecenie/umowę o dzieło;
 • Wprowadzenie odpowiednich procedur w zakresie ewidencjonowania czasu wykonywania usług (danego rodzaju i w danej formie) oraz archiwizacji dokumentów potwierdzających wykonywanie tych usług (na potrzeby rozdzielenia usług opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu lub opodatkowanych ryczałtem i PIT).

Monika Kaleta, adwokat, Associate w Enodo Advisors. Zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie podatków CIT i VAT.

Pozostałe aktualności

21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo