09.11.2020 Oznaczenie MPP w nowym JPK

Nowy JPK może oznaczać powrót do problemów z podzieloną płatnością – podatnicy nie unikną szczegółowej analizy zawieranych transakcji.

Enodo

Od 1 października br. obowiązują nowe zasady ewidencjowania transakcji w pliku JPK. W nowej strukturze podatnicy mają obowiązek oznaczać wybrane rodzaje transakcji specjalnymi kodami. Jeden z nich przeznaczony jest dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Co istotne, oznaczenie dotyczy wyłącznie tych transakcji, dla których zastosowanie podzielonej płatności jest obowiązkowe.

W obawie przed sankcjami

W przypadku obligatoryjnego MPP, sprzedawca powinien umieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Jej brak może skutkować ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego. Jeszcze bardziej dotkliwe konsekwencje grożą nabywcy, który pomimo ciążącego na nim obowiązku dokona płatności z pominięciem split paymentu. Nabywca może odpowiedzieć za brak podzielonej płatności nawet wówczas, gdy otrzyma fakturę bez oznaczenia MPP. Brak stosownej adnotacji na fakturze nie zwalnia bowiem nabywcy z obowiązku dokonania płatności w tym reżimie.

Wydaje się, że surowe sankcje za brak dopełnienia obowiązków związanych z MPP spełniają swoją rolę, zachęcając przedsiębiorców do szerszego stosowania MPP, niż jest to wymagane. Wielu nabywców, w obawie przed sankcjami, opłaca faktury w MPP także wtedy, gdy nie ma takiego obowiązku. Podobnie sprzedawcy, nie chcąc narażać się na wysokie kary, często decydują się na umieszczanie adnotacji o MPP bez względu na to, czy dana faktura podlega obligatoryjnemu MPP, czy też nie. W ten sposób obie strony transakcji nie tylko zabezpieczają się przed ewentualnymi sankcjami, ale oszczędzają czas, który musiałyby poświęcić na analizę poszczególnych transakcji pod kątem obowiązków MPP.

Problem z analizą MPP powraca

Wydaje się, że to bezpieczne podejście sprzedawców i nabywców do stosowania MPP nie może jednak zostać powielone w przypadku nowych obowiązków JPK. Przepisy wyraźnie wskazują, że kodem MPP oznacza się transakcje objęte obowiązkiem stosowania tego mechanizmu. Potwierdza to również wydana przez Ministerstwo Finansów broszura informacyjna dot. nowego JPK oraz opublikowane na stronie MF odpowiedzi na najczęstsze pytania.

W praktyce oznacza to, że po pierwsze, kodu MPP nie należy stosować do faktur, na których sprzedawca umieścił adnotację o MPP „na wyrost”. Po drugie, oznaczenie MPP w nowym JPK nie należy przypisywać transakcjom, w których nabywca użył mechanizmu split payment dobrowolnie. Z punktu widzenia oznaczeń w nowym JPK, faktyczne zastosowanie podzielonej płatności nie ma bowiem znaczenia. Prawidłowe sporządzenie nowego JPK wymusza zatem na podatnikach szczegółowej analizy transakcji powyżej 15 tys. zł pod kątem MPP.

Błędy widoczne jak na dłoni

Warto przy tym zwrócić uwagę, że kod MPP występuje zarówno w ewidencji sprzedawcy, jak i nabywcy. Oznacza to, że weryfikacja przesyłanych fiskusowi danych będzie wyjątkowa łatwa, a ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie widoczne będą jak na dłoni.

Można zatem przypuszczać, że prawidłowe stosowanie oznaczenia MPP w nowym JPK będzie przez fiskus starannie egzekwowane. Podatnicy mogą spodziewać się wezwań do złożenia wyjaśnień i/lub skorygowania plików JPK pod groźbą nałożenia kary pieniężnej za każde tego typu przewinienie. Niestety wezwania prawdopodobnie nie ominą również tych podatników, którzy rzetelnie podejdą do oznaczenia transakcji kodem MPP – może się bowiem zdarzyć, że będą musieli tłumaczyć się z błędów swojego kontrahenta.

Karolina Burzyńska, Senior Associate w ENODO Advisors. Specjalistka z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług, zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych.

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo