08.09.2022 Projekt nowelizacji CIT wreszcie trafił do Sejmu!

25 sierpnia 2022 r. projekt ustawy zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany do Sejmu.

Oto najważniejsze założenia projektu opracowanego przez Ministerstwo Finansów:

CIT minimalny

 • Zwolnienie z podatku minimalnego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – podatek minimalny będzie obowiązywał dopiero od 2024 r.
 • Limit rentowności działalności operacyjnej spółek (ustalany na potrzeby kalkulacji podatku minimalnego) zostanie podniesiony z 1% do 2%;
 • Stawka minimalnego CIT zostanie zmniejszona z 4% do 1,5 % dla przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych;
 • Wprowadzona zostanie możliwość stosowania uproszczonej metody wyliczania podatku minimalnego w wysokości 3% przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

 

CIT minimalny od budynków

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku od przychodów z budynków, organ podatkowy będzie uprawniony do zwrotu podatku bez konieczności wydawania decyzji.

 

WHT

Wydłużenie „ważności” oświadczenia zwalniających z konieczności stosowania mechanizmu pay-and-refund do końca roku podatkowego w którym oświadczenie zostało złożone.

 

Polska Spółka Holdingowa (PSH)

 • Uzależnienie zwolnienia z podatku przychodów uzyskiwanych przez PSH od spełnienia przez spółkę ustawowych warunków kreujących posiadanie statusu spółki holdingowej nieprzerwanie przez okres 2 lat;
 • Wykreślenie warunku uzależniającego uzyskanie statusu PSH, od niekorzystania przez spółkę ze zwolnień podatkowych dla dywidend;
 • Wyłączenie poboru podatku u źródła w przypadku wypłaty dywidendy zwolnionej z podatku wypłacanej spółce holdingowej;
 • Poszerzenie katalogu PSH o prostą spółkę akcyjną;
 • Rezygnacja z zakazu posiadania więcej niż 5% udziałów/akcji w innych spółkach przez spółkę zależną od PSH.

 

Ryczał od dochodów spółek (tzw. CIT estoński)

 • Wprowadzenie domniemania kwalifikującego 50% kosztów utrzymania samochodów osobowych oraz innych składników majątku jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (podlegające opodatkowaniu). Podatnik będzie mógł obalić ww. domniemanie wykazując, że składniki te wykorzystywane są wyłącznie na cele działalności gospodarczej;
 • Doprecyzowanie, że warunek zatrudnienia osób na umowie cywilnoprawnej będzie spełniony także w sytuacji zatrudniania studentów poniżej 26 roku życia.

 

Zmiany co do obowiązków przygotowywania dokumentacji TP

 • Uchylenie obowiązku dokumentowania tzw. transakcji pośrednich z podmiotami z rajów podatkowych;
 • Zwiększenie limitów od których obowiązkowe jest dokumentowanie transakcji bezpośrednich z podmiotami z rajów podatkowych do 2,5 mln zł w przypadku transakcji finansowej oraz 0,5 mln zł w przypadku pozostałych transakcji.

 

CIT inne

 • Uchylenie nieobowiązujących jeszcze przepisów dot. tzw. ukrytej dywidendy;
 • Złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych;
 • Rezygnacja z obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z tzw. „ulgi na złe długi”.

 

VAT

 • Utrzymanie w 2023 r. stawek VAT na dotychczasowym poziomie (23% i 8%).

Benedykt Rubak, radca prawny, doradca podatkowy, Manager w Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją obciążeń podatkiem dochodowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowo optymalnych transformacji oraz sprzedaży przedsiębiorstw.

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo