10.11.2020 Pułapki podatkowe przy walce z konfiskatą in rem

Konfiskata prewencyjna może stać się ostrzem skierowanym także przeciwko uczciwym obywatelom, jeśli będzie wykorzystywana w sposób odmienny od celu przyświecającego jej wprowadzeniu.

Enodo

Niestety, ale w praktyce takie sytuacje się zdarzają. Przykładowo na gruncie podatków, organy podatkowe aby naprawić swoją opieszałość w prowadzeniu postępowań podatkowych doprowadzają do instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia. To znaczy, że aby nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego organy władzy publicznej próbują z podatników zrobić przestępców skarbowych. Broniąc się przed konfiskatą in rem niestety należy pamiętać o tym, że można wpaść w szereg pułapek podatkowych skutkujących sankcyjnym opodatkowaniem.

Poniżej kilka przykładowych instrumentów, które mogą zostać wykorzystane przez fiskusa w przypadku ekspozycji podatnika na zdarzenia niezaraportowane lub niewłaściwie zaraportowane organom podatkowym.

Nieujawnione źródła dochodu

Właściciel podczas obrony przed konfiskatą powołuje się na uzyskanie dochodów z legalnych źródeł, które nie znajdują odzwierciedlenia w jego deklaracjach podatkowych na gruncie PIT. W przypadku zawiadomienia organów podatkowych podatnik może zostać narażony na postępowanie, którego finałem jest ryczałtowe opodatkowanie nadwyżki jego wydatków nad przychodami (dochodami) ujawnionymi według stawki podatkowej wynoszącej aż 75%. W takim przypadku należy liczyć się również z konsekwencjami karnymi-skarbowymi związanymi z nieujawnieniem lub zaniżeniem podstawy opodatkowania.

Darowizna – niezaraportowana

Obrona przed konfiskatą może również pójść w kierunku wykazania faktu otrzymania darowizny lub spadku. Chodzi o sytuację, w której czynność taka nie została zgłoszona do US w nieprzekraczalnym i nieprzywracalnym terminie 6 miesięcy oraz kiedy środki pieniężne nie zostały udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy. Może to doprowadzić do wymiaru podatku od spadków i darowizn, który będzie uzależniony od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą/spadkodawcą, a obdarowanym/spadkobiercą. Upraszczając konsekwencje z tym związane, opodatkowanie może nastąpić na poziomie od 3% do 20%, w tym z zastosowaniem sankcyjnej stawki 20%. Wstecznie nie istnieje niestety możliwość, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku dla tzw. grupy 0.

Pożyczka

Powołanie się na fakt udzielenia pożyczki, w tym pożyczki od członka najbliższej rodziny, może mieć konsekwencje w postępowaniu dotyczącym konfiskaty in rem. Natomiast jeżeli nie złożono deklaracji i nie zapłacono podatku, a w przypadku członka najbliżej rodziny również odpowiednio nie udokumentowano faktu udzielenia pożyczki, możliwe jest zastosowanie sankcyjnej stawki PCC. W przypadku powołania się przed organem podatkowym na ten fakt podatek PCC wyniesie 20% od udzielonej pożyczki.

Andrzej Wapowski, Radca prawny, Senior Associate w ENODO Advisors.

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo