25.07.2018 Usługi pośrednictwa sprzedaży

Usługi pośrednictwa sprzedaży, a limit kosztów usług niematerialnych w CIT.

Podatnicy podatku CIT muszą mieć na uwadze, że od 1 stycznia br. nie wszystkie wydatki poniesione na nabycie niektórych usług niematerialnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli wybrane, wskazane w ustawie o CIT, wydatki zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, można je w całości odliczyć od przychodów jedynie do wysokości 3 mln zł rocznie. Nadwyżka jest z kolei ograniczona do limitu 5 proc. tzw. podatkowej EBITDA.

Omawiane regulacje dotyczą m.in. usług doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeniowych, gwarancji i poręczeń, a także świadczeń o podobnym charakterze (art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Ustalenie czy dana usługa stanowi świadczenie podobne może być jednakże przedmiotem kontrowersji, gdyż kryterium „podobieństwa” jest nieostre i w dużej mierze uznaniowe.

Pierwotne zapowiedzi Ministerstwa Finansów - przede wszystkim wyjaśnienia opublikowane 23 kwietnia br. - odwoływały się w tym zakresie do wniosków płynących z utrwalonego orzecznictwa oraz interpretacji indywidualnych dotyczących podatku u źródła. Treść nowych przepisów wykazuje bowiem daleko idącą analogię do art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT (który także posługuje się pojęciem świadczeń o podobnym charakterze m.in. do usług doradczych, badania rynku, reklamowych).

Na tej podstawie należałoby przyjąć, że do grupy świadczeń podobnych objętych limitem kosztów zaliczają się świadczenia posiadające cechy charakterystyczne dla usług doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeniowych, gwarancji i poręczeń, ale posiadające również elementy charakterystyczne dla innych świadczeń, o ile nie są one dominujące. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym dotychczas przez sądy i organy podatkowe (stosujące art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT), za takie świadczenia z reguły nie powinno się uznawać usług pośrednictwa sprzedaży.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów nie mają charakteru wiążącego, lecz powinny stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną dla podatników oraz organów podatkowych. Z tego powodu podatnicy korzystający z usług powiązanych ze sobą agentów, pośredników, dystrybutorów itp. mogli oczekiwać, że wydatki na ich wynagrodzenie nie będą podlegały ograniczeniom w zakresie kosztowności. Najnowsze interpretacje indywidualne wydawane przez Krajową Informację Skarbową (KIS) wydają się przeczyć takiemu podejściu i wzbudzają obawy, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się licznych sporów dotyczących usług pośrednictwa sprzedaży (i usług podobnych).

Aktualne rozstrzygnięcia KIS wskazują bowiem, że usługi pośrednictwa (usługi o charakterze wsparcia sprzedaży) niejednokrotnie powinny być uznane za świadczenia podobne do usług reklamowych, doradczych oraz badania rynku. W ocenie organu, odliczenie od przychodów wydatków na tego rodzaju usługi powinno podlegać zatem ograniczeniom na gruncie art. 15e ustawy o CIT.

Analizując pojęcia reklamy oraz marketingu, w wydawanych rozstrzygnięciach KIS wskazuje m.in., że czynności związane ze składaniem ofert przez pośrednika z definicji nakierowane są na informowanie potencjalnych klientów o istnieniu lub cechach oferowanych towarów lub usług w celu ich sprzedaży (tak np. interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.136.2018.3.PH).

Brak spójności pomiędzy stanowiskiem prezentowanym na gruncie podatku u źródła a wspomnianymi interpretacjami indywidualnymi dotyczącymi limitów kosztów wyraźnie świadczy o trudnościach ze stosowaniem nowych przepisów. Błędna klasyfikacja nabywanych usług pośrednictwa może zaś w praktyce mieć istotny wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych usługobiorcy. Dlatego też dalszej uwagi wymagają kolejne rozstrzygnięcia organów, podobnie jak kompleksowa i szczegółowa weryfikacja płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo