06.04.2021 Wiążące Informacje Stawkowe (WIS): podsumowanie po roku obowiązywania

Przepisy o WIS weszły w życie 1 listopada 2019 r., lecz wydane decyzje nabrały mocy prawnej dopiero od 1 lipca 2020 r. Z początkiem 2021 r. do instytucji WIS wprowadzono kilka, całkiem istotnych, zmian. Przyjrzyjmy się zatem, jak WIS sprawdza się w praktyce.

Enodo

WIS czy interpretacja?

Od czasu wprowadzenia WIS co jakiś czas zastanawiamy się, jaki wniosek należy złożyć: o interpretację, czy o WIS. Zadanie sobie tego pytania jest o tyle istotne, że wystąpienie z niewłaściwym wnioskiem może znacznie wydłużyć czas otrzymania rozstrzygnięcia organów skarbowych.

W WIS możemy potwierdzić klasyfikację towaru lub usługi w celu określenia właściwej dla nich stawki lub stosowania odwołujących się do tej klasyfikacji przepisów o VAT. Ponadto za pomocą WIS można potwierdzić, że towary lub usługi składają się razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. W takim wypadku, stwierdzając kompleksowość świadczenia, organ określi świadczenie dominujące i dokona jego klasyfikacji wraz z określeniem właściwej stawki.

WIS nie rozstrzyga natomiast o możliwości zastosowania zwolnień podatkowych. Co więcej, zdarza się, że wydawane są WIS dotyczące usług objętych zwolnieniem przedmiotowym, które określają dla danej usługi stawkę podatku. Nie oznacza to jednak, że od takiej usługi należy odprowadzić VAT zgodnie z ustaloną w WIS stawką. Taka WIS zawiera bowiem zastrzeżenie, że ustalona w niej stawka ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym nie wchodzi w grę zwolnienie z opodatkowania. To, czy takie zwolnienie ma zastosowanie, możemy potwierdzić poprzez interpretację podatkową.

Co jednak w przypadku, gdy chcemy potwierdzić, że kilka czynności składa się na jedną kompleksową usługę podlegającą zwolnieniu z VAT? Czy wtedy należy ubiegać się zarówno o WIS, jak i o interpretację? Na próżno szukać odpowiedzi w przepisach. W naszej konkretnej sprawie, po konsultacji z odpowiednimi jednostkami KIS, otrzymaliśmy odpowiedź, iż powinniśmy wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji - ponieważ odpowiedź na pytanie o kompleksowość jest potrzebna do odpowiedzi na pytanie o zwolnienie. Pozytywnie oceniamy to praktyczne podejście organów. W przypadku, gdyby wskazały one na konieczność ubiegania się zarówno o WIS, jak i o interpretację indywidualną, proces byłby bardziej skomplikowany i czasochłonny. Do tego doszłoby pytanie, czy oba wnioski należy składać równocześnie, czy też może wniosek o interpretację należy złożyć dopiero po uzyskaniu pozytywnej WIS.

Wracając do samego WIS – potwierdzeniem świadczenia kompleksowego jest wydanie pozytywnej decyzji. Jednak, gdy organ nie zgodzi się z taką klasyfikacją, nie wydaje „negatywnego” WIS, a wydaje decyzję o odmowie wydania WIS z odpowiednim uzasadnieniem.

Inne różnice między WIS a indywidualną interpretacją

Poza samym zakresem podlegającym rozpatrywaniu w ramach poszczególnych wniosków, istnieje wiele różnic, również proceduralnych, między WIS a indywidualną interpretacją podatkową. Podatnicy wykazują skłonność do przenoszenia znanych im procedur dotyczących interpretacji na grunt WIS. Trzeba jednak mieć na uwadze zasadnicze różnice między tymi postępowaniami. O ile w interpretacji podatkowej Dyrektor KIS ocenia stanowisko wnioskodawcy, to przy wydawaniu WIS ocenie podlega dane świadczenie, jego charakter. 

Stąd, przy wydawaniu WIS, częściej dochodzi do wezwań o uzupełnienie opisu bądź dokumentacji. Opis świadczenia musi być bardzo szczegółowy – w przypadku towaru powinien zawierać pełen skład i sposób produkcji. Zaleca się także załączanie dodatkowych dokumentów – np. umów dotyczących świadczenia, fotografii etykiet, planów, schematów, atestów, instrukcji, a nawet próbek towarów. Postępowanie w sprawie wydania WIS jest bowiem postępowaniem dowodowym, w ramach którego dokonywane są ustalenia faktyczne.

Z uwagi na liczne wątpliwości podatników w zakresie relacji instytucji interpretacji indywidualnych i WIS, Krajowa Informacja Skarbowa rozważa przygotowanie materiału informacyjnego wyjaśniającego różnice między nimi.

Trochę statystyk

W rozmowach z Dziennikiem Gazetą Prawną, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Ewa Łuczak poinformowała, że większość zapytań podatników dotyczy klasyfikacji towarów, głównie artykułów spożywczych. W zakresie usług pada natomiast wiele zapytań o ich kompleksowość.

WIS cieszą się dużym zainteresowaniem. Do połowy lutego 2021 r. zostało złożonych ponad 15 tysięcy wniosków, a wydanych zostało prawie 9,5 tysiąca WIS.

Warto również zauważyć, że w połowie marca pojawiły się informacje, iż do tej pory zostały wydane cztery wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach WIS. Za każdym razem sąd oddalił skargę podatnika, uznając klasyfikację dokonaną w WIS za prawidłową.

Katarzyna Janiak, doradca podatkowy Senior Associate w ENODO Advisors . Specjalizuje się w podatku od towarów i usług.  Jest autorką komentarzy i artykułów o tematyce podatkowej.

Pozostałe aktualności

18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo