27.07.2018 Zwolnienie środków z rachunku VAT

Co powinni wiedzieć podatnicy?

Złożenie wniosku

Przede wszystkim do zwolnienia środków konieczny jest wniosek podatnika. Nie ma urzędowego wzoru wniosku ani określonej formy jego złożenia - można złożyć go na piśmie, elektronicznie lub ustnie do protokołu. Podobnie jeśli chodzi o terminy i częstotliwość składania wniosków, ustawodawca pozostawił swobodę podatnikowi. Oznacza to, że wniosek o zwolnienie środków można składać w dowolnym czasie (niekoniecznie z deklaracją VAT), nawet kilka razy w miesiącu. Ze zwolnienia środków może skorzystać także podatnik, który sam nie opłaca faktur ani zobowiązania podatkowego z rachunku VAT. Choć w praktyce rozsądne wydaje się wykorzystanie w pierwszej kolejności pieniędzy z rachunku VAT na zapłatę bieżących zobowiązań, nie jest to jednak warunkiem do złożenia wniosku o zwolnienie środków.

Obowiązkowe elementy wniosku

Co szczególnie istotne, wniosek musi zawierać:

  • numer rachunku VAT,
  • numer rachunku rozliczeniowego, przy którym prowadzony jest rachunek VAT,
  • kwota, jaka ma być przekazana na rachunek rozliczeniowy.

Wniosek powinien zawierać również podstawowe elementy podania w postępowaniu podatkowym, tj. nazwę i adres wnioskującego, numer NIP, podpis.

Zarówno rachunek VAT, jak i rachunek rozliczeniowy, muszą należeć do podatnika. Mechanizmu zwolnienia środków nie można więc używać do regulowania płatności na rzecz innego podmiotu ani ściągania należności od dłużników.

Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia ani wyjaśnienia, na co zamierzamy przeznaczyć uwolnione środki. Jednak Ministerstwo Finansów zapewnia, że priorytetowo będą traktowane wnioski podatników, którzy będą mieli problemy z płynnością finansową, w szczególności z wypłatą wynagrodzeń pracownikom.1 Wydaje się, że zwięzłe uzasadnienie wniosku jest jedynym sposobem na poinformowanie organu, że podatnik boryka się z trudnościami tej natury.

Wysokość zwolnionych środków

Maksymalna kwota, jaką podatnik może wskazać do przeniesienia na rachunek bieżący, nie może przekraczać wysokości środków na rachunku VAT w momencie składania wniosku. Wynika to wprost z przepisów, choć trudno powiedzieć, jak organy podatkowe będą to weryfikować. Jeśli po złożeniu wniosku na konto VAT spłyną dodatkowe środki, nie zostaną już objęte postanowieniem o zwolnieniu z rachunku VAT.

Z drugiej strony, złożenie wniosku nie oznacza blokady środków na rachunku VAT - można nadal opłacać z nich VAT z faktur od kontrahentów i zlecić przelew VAT do urzędu skarbowego. Może się więc zdarzyć, że zwolnienie środków faktycznie obejmie mniejszą kwotę, niż wnioskowana. Pozostałej „nadwyżki” z wniosku nie można wykorzystać w późniejszym czasie (do tego potrzebny będzie kolejny wniosek).

Termin zwolnienia środków

Na wydanie postanowienia o zwolnieniu środków lub decyzji o odmowie zwolnienia naczelnik urzędu skarbowego ma 60 dni. Nie może przedłużyć tego terminu, nawet jeśli w swojej ocenie potrzebowałby więcej czasu na weryfikację wniosku.

Z drugiej strony, jeśli organ nie zachowa terminu, ustawa nie przewiduje mechanizmu automatycznego zwolnienia środków. Podatnik może dochodzić wydania postanowienia na zasadach ogólnych – składając ponaglenie do dyrektora izby celno-skarbowej. Nie wydaje się to jednak zbyt pomocne w sytuacji, gdy podatnik potrzebuje środków z rachunku VAT do regulowania bieżących zobowiązań.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że będzie dążyć do jak najszybszego rozpatrywania wniosków i zapowiada, że priorytetowo będą traktowane wnioski podatników, którzy będą mieli problemy z wypełnieniem zobowiązań finansowych.

Kiedy organ nie zwolni środków

Przepisy nie pozostawiają miejsca na swobodną ocenę, czy wniosek zasługuje na uwzględnienie. Jeśli negatywne przesłanki nie są spełnione, organ musi wydać postanowienie o zwolnieniu środków.

Decyzję o odmowie zwolnienia środków organ wyda tylko wtedy, gdy:

  • podatnik zalega z płatnością VAT do urzędu skarbowego (odmowa obejmie tylko kwotę zaległości VAT z odsetkami za zwłokę),
  • istnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, powstanie zaległość podatkowa w VAT lub zostanie nałożona sankcja VAT.

Warto zatem pamiętać, aby przy składaniu wniosku o zwolnienie środków terminowo opłacać zobowiązanie podatkowe w VAT. Na postanowienie o zwolnieniu środków nie ma natomiast wpływu zaległość w innym podatku (np. w PIT lub CIT).

Odmowa zwolnienia nie oznacza, że organ przejmuje lub zabezpiecza środki - pozostają one na rachunku VAT podatnika, można je wykorzystać do zapłaty podatku z faktur zakupowych lub do urzędu skarbowego.

Podatnik, który nie zgadza się z decyzją o odmowie zwolnienia środków z rachunku VAT, może złożyć od niej odwołanie do organu wyższej instancji.

Przeniesienie środków na rachunek bieżący

Po złożeniu wniosku podatnik praktycznie nie musi podejmować już żadnych kroków. Jeśli negatywne przesłanki nie będą spełnione - organ doręcza podatnikowi postanowienie o zwolnieniu i niezwłocznie informuje o nim bank, który przenosi środki z rachunku VAT na rachunek bieżący. Jeśli podatnik podał we wniosku nieprawidłowy numer rachunku VAT lub rachunku bieżącego, bank lub SKOK nie zrealizuje zwolnienia środków. Ustawa nie przewiduje możliwości korekty wniosku, dlatego w razie podania nieprawidłowych danych podatnik musi złożyć go ponownie.

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo