27.07.2018 Zwolnienie środków z rachunku VAT

Co powinni wiedzieć podatnicy?

Złożenie wniosku

Przede wszystkim do zwolnienia środków konieczny jest wniosek podatnika. Nie ma urzędowego wzoru wniosku ani określonej formy jego złożenia - można złożyć go na piśmie, elektronicznie lub ustnie do protokołu. Podobnie jeśli chodzi o terminy i częstotliwość składania wniosków, ustawodawca pozostawił swobodę podatnikowi. Oznacza to, że wniosek o zwolnienie środków można składać w dowolnym czasie (niekoniecznie z deklaracją VAT), nawet kilka razy w miesiącu. Ze zwolnienia środków może skorzystać także podatnik, który sam nie opłaca faktur ani zobowiązania podatkowego z rachunku VAT. Choć w praktyce rozsądne wydaje się wykorzystanie w pierwszej kolejności pieniędzy z rachunku VAT na zapłatę bieżących zobowiązań, nie jest to jednak warunkiem do złożenia wniosku o zwolnienie środków.

Obowiązkowe elementy wniosku

Co szczególnie istotne, wniosek musi zawierać:

  • numer rachunku VAT,
  • numer rachunku rozliczeniowego, przy którym prowadzony jest rachunek VAT,
  • kwota, jaka ma być przekazana na rachunek rozliczeniowy.

Wniosek powinien zawierać również podstawowe elementy podania w postępowaniu podatkowym, tj. nazwę i adres wnioskującego, numer NIP, podpis.

Zarówno rachunek VAT, jak i rachunek rozliczeniowy, muszą należeć do podatnika. Mechanizmu zwolnienia środków nie można więc używać do regulowania płatności na rzecz innego podmiotu ani ściągania należności od dłużników.

Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia ani wyjaśnienia, na co zamierzamy przeznaczyć uwolnione środki. Jednak Ministerstwo Finansów zapewnia, że priorytetowo będą traktowane wnioski podatników, którzy będą mieli problemy z płynnością finansową, w szczególności z wypłatą wynagrodzeń pracownikom.1 Wydaje się, że zwięzłe uzasadnienie wniosku jest jedynym sposobem na poinformowanie organu, że podatnik boryka się z trudnościami tej natury.

Wysokość zwolnionych środków

Maksymalna kwota, jaką podatnik może wskazać do przeniesienia na rachunek bieżący, nie może przekraczać wysokości środków na rachunku VAT w momencie składania wniosku. Wynika to wprost z przepisów, choć trudno powiedzieć, jak organy podatkowe będą to weryfikować. Jeśli po złożeniu wniosku na konto VAT spłyną dodatkowe środki, nie zostaną już objęte postanowieniem o zwolnieniu z rachunku VAT.

Z drugiej strony, złożenie wniosku nie oznacza blokady środków na rachunku VAT - można nadal opłacać z nich VAT z faktur od kontrahentów i zlecić przelew VAT do urzędu skarbowego. Może się więc zdarzyć, że zwolnienie środków faktycznie obejmie mniejszą kwotę, niż wnioskowana. Pozostałej „nadwyżki” z wniosku nie można wykorzystać w późniejszym czasie (do tego potrzebny będzie kolejny wniosek).

Termin zwolnienia środków

Na wydanie postanowienia o zwolnieniu środków lub decyzji o odmowie zwolnienia naczelnik urzędu skarbowego ma 60 dni. Nie może przedłużyć tego terminu, nawet jeśli w swojej ocenie potrzebowałby więcej czasu na weryfikację wniosku.

Z drugiej strony, jeśli organ nie zachowa terminu, ustawa nie przewiduje mechanizmu automatycznego zwolnienia środków. Podatnik może dochodzić wydania postanowienia na zasadach ogólnych – składając ponaglenie do dyrektora izby celno-skarbowej. Nie wydaje się to jednak zbyt pomocne w sytuacji, gdy podatnik potrzebuje środków z rachunku VAT do regulowania bieżących zobowiązań.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że będzie dążyć do jak najszybszego rozpatrywania wniosków i zapowiada, że priorytetowo będą traktowane wnioski podatników, którzy będą mieli problemy z wypełnieniem zobowiązań finansowych.

Kiedy organ nie zwolni środków

Przepisy nie pozostawiają miejsca na swobodną ocenę, czy wniosek zasługuje na uwzględnienie. Jeśli negatywne przesłanki nie są spełnione, organ musi wydać postanowienie o zwolnieniu środków.

Decyzję o odmowie zwolnienia środków organ wyda tylko wtedy, gdy:

  • podatnik zalega z płatnością VAT do urzędu skarbowego (odmowa obejmie tylko kwotę zaległości VAT z odsetkami za zwłokę),
  • istnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, powstanie zaległość podatkowa w VAT lub zostanie nałożona sankcja VAT.

Warto zatem pamiętać, aby przy składaniu wniosku o zwolnienie środków terminowo opłacać zobowiązanie podatkowe w VAT. Na postanowienie o zwolnieniu środków nie ma natomiast wpływu zaległość w innym podatku (np. w PIT lub CIT).

Odmowa zwolnienia nie oznacza, że organ przejmuje lub zabezpiecza środki - pozostają one na rachunku VAT podatnika, można je wykorzystać do zapłaty podatku z faktur zakupowych lub do urzędu skarbowego.

Podatnik, który nie zgadza się z decyzją o odmowie zwolnienia środków z rachunku VAT, może złożyć od niej odwołanie do organu wyższej instancji.

Przeniesienie środków na rachunek bieżący

Po złożeniu wniosku podatnik praktycznie nie musi podejmować już żadnych kroków. Jeśli negatywne przesłanki nie będą spełnione - organ doręcza podatnikowi postanowienie o zwolnieniu i niezwłocznie informuje o nim bank, który przenosi środki z rachunku VAT na rachunek bieżący. Jeśli podatnik podał we wniosku nieprawidłowy numer rachunku VAT lub rachunku bieżącego, bank lub SKOK nie zrealizuje zwolnienia środków. Ustawa nie przewiduje możliwości korekty wniosku, dlatego w razie podania nieprawidłowych danych podatnik musi złożyć go ponownie.

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo